ฮิรางานะคาตาคานะ
อะ
อิ
อุ
เอะ
โอะ
คะ
คิ
คุ
เคะ
โคะ
สะ
ชิ
สุ
เสะ
โสะ
ทะ
จิ
ทสึ
เตะ
โตะ
นะ
นิ
นุ
เนะ
โนะ
ฮะ
ฮิ
ฟุ
เฮะ
โฮะ
มะ
มิ
มุ
เมะ
โมะ
ยะ
ยุ
โยะ
ระ
ริ
รุ
เระ
โระ
วะ
โวะ
-น